Preston Singletary

Preston Singletary
Amber Tlingit Glass Basket with Black Lip by Preston Singletary
Amber Tlingit Glass Basket wit...
6.75 x 4.75 x 4.75 in.
$3,000
Blue Bottle by Preston Singletary
Blue Bottle
12.5 x 3.5 x 3.5 in.
$4,500
Cranberry Tlingit Glass Basket with Black Lip by Preston Singletary
Cranberry Tlingit Glass Basket...
10 x 8 x 8 in.
$8,000
Ocean Tlingit Glass Berry Basket with Blue Lip by Preston Singletary
Ocean Tlingit Glass Berry Bask...
5 x 6.25 x 6.25 in.
$3,000
Spirit Face, Frosted by Preston Singletary
Spirit Face, Frosted
4.63 x 6.63 x 1.38 in.
$750
Tzum - Salmon by Preston Singletary
Tzum - Salmon
9 x 22 x 5.25 in.
$5,000